Concursul de Matematica Valeriu Alaci

Universitatea Politehnica Timișoara

Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci

Derularea probei de matematică în cadrul concursului Valeriu Alaci
aprilie 2024

I. Informarea candidaților

Art. 1. Comisia de concurs va afişa, o dată cu listele candidaţilor, și dispunerea sălilor de concurs în centrul universitar, indicând căile de acces spre aceste săli.

II. Elaborarea şi transmiterea subiectelor

Art. 2. Stabilirea subiectelor de concurs se face de către Comisia de Specialitate propusă de departamentul de Matematica, comisie care poartă întreaga răspundere privind claritatea şi corectitudinea enunțurilor, respectiv respectarea tematicii de concurs.

Art. 3. Subiectele se multiplică în conformitate cu numărul candidaților din săli, într-un număr de variante conținând aceleași subiecte, numerotate în ordine diferită. Fiecare variantă se notează printr-o literă, începând cu A. După multiplicare, subiectele sunt verificate şi introduse în plicuri, iar acestea se sigilează de către membrii Comisiei de concurs. Plicurile sigilate sunt preluate de la sediul Comisiei de către cadre didactice prestabilite care, de regulă, sunt decanii/prodecanii facultăților şi predate șefilor de sală, cu maximum 15 minute înainte de începerea probelor.
 
Art. 4. De asemenea, în plicuri distincte şi sigilate, Comisia de concurs va trimite în sălile de concurs grilele pentru corectură. Plicurile cu grile se deschid în prezența candidaților doar la ora stabilită pentru corectură şi adusă la cunoştinţa candidaţilor de către şeful de sală, la începerea fiecărei probe de concurs.

III. Desfășurarea concursului

Art. 5. Programul de desfăşurare a probei de concurs se afişează cel mai târziu în preziua începerii probelor. Pentru fiecare probă, se vor indica: denumirea probei, modul de desfăşurare, ora începerii şi durata. În mod obligatoriu, probele de concurs la care se dau aceleaşi subiecte încep la aceeaşi oră şi se desfăşoară pe durata aceluiaşi interval de timp. Candidaţii care nu vor fi în sală în momentul comunicării subiectelor de concurs pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Art. 6. În ziua desfăşurării probei de concurs, Comisia de concurs stabilește, prin tragere la sorţi, comisii de supraveghere şi corectură pentru fiecare sală. Comisia este alcătuită dintr-un şef de sală şi mai mulţi supraveghetori, în funcţie de capacitatea sălii.

Art. 7. La intrarea în sala de concurs, candidaţii prezintă comisiei de supraveghere şi corectură cartea de identitate pentru confruntarea cu datele înscrise în lista candidaţilor programaţi pentru sala respectivă. În timpul concursului, candidaţii vor păstra pe bancă cartea de identitate pentru a putea fi examinată în orice moment de membrii comisiei de admitere.

Art. 8. Accesul candidaților în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei. Şeful de sală consemnează prezenţa sau absenţa candidaţilor pe tabelul nominal al sălii şi asigură distribuirea a trei ciorne şi a unui formular de concurs fiecărui candidat. În continuare, şeful de sală dă indicaţii privitor la modul de completare a antetului formularului de concurs.

Art. 9. Candidaţii au obligaţia de a înscrie în antetul formularului de concurs datele pe care acesta le solicită, în conformitate cu indicaţiile şefului de sală.

Art. 10. La ora stabilită, şeful de sală deschide plicul cu subiecte în faţa întregii săli şi asigură distribuirea unui set de subiecte fiecărui candidat.

Art. 11. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra în sală, iar părăsirea sălii se poate face doar în urma predării lucrării, sub semnătură.

Art. 12. Candidaţii au răspunderea de a analiza subiectele şi de a semnala şefului de sală orice eventuale nereguli referitoare la integritatea şi lizibilitatea lor.

Art. 13. Şeful de sală are obligaţia de a lua toate măsurile ce se impun pentru a asigura tuturor candidaţilor condiţii normale de lucru.

Art. 14. Timpul destinat soluţionării subiectelor lucrări scrise pentru proba de "Matematică" este de 2 ore 30 minute, socotit din momentul în care tuturor candidaţilor li s-au asigurat condiţiile de începere a lucrului.

Art. 15. Se interzice folosirea altei hârtii decât cea distribuită de supraveghetori. De asemenea, este interzisă folosirea de către candidaţi, în timpul probelor, a calculatoarelor sau a altor mijloace tehnice de calcul. Candidaţii care au asupra lor astfel de ustensile, le vor preda, la intrarea în sală, comisiei de supraveghere. La fel se va proceda şi cu telefoanele mobile sau orice alte dispozitive de comunicare la distanţă.

Art. 16. Rezolvarea problemelor cuprinse în enunț va fi realizată pe ciornele puse la dispoziție de către organizatorii concursului. În final, candidatul va compara răspunsul găsit cu răspunsurile ce însoţesc enunţul şi va marca pe foaia de concurs răspunsul considerat de el exact, printr-un „X”. Răspunsurile considerate de candidat incorecte vor fi marcate de către el prin „-”. Este obligatoriu ca fiecare răspuns să fie marcat fie cu „X”, fie cu „-”. Nu se admit două sau mai multe semne „X” la acelaşi subiect. Dacă, totuşi, la un subiect se găsesc două sau mai multe semne „X”, candidatul nu va obţine nici un punct pentru subiectul respectiv. La întrebările cu răspuns scurt, candidatul va trebui să completeze rezultatul final în căsuţa alocată. Pe formularul de concurs nu se admit ştersături, modificări sau adăugiri. Dacă un candidat marchează/scrie greşit un răspuns, el poate primi, la cerere, un nou formular, precedentul anulându-se. Completarea noului formular se va face respectând regulile iniţiale, în intervalul de timp indicat la începerea probelor.

Art. 17. La cerere, şeful de sală, va distribui candidaţilor ciorne şi formulare de concurs în plus faţă de cele date iniţial, arătându-le în prealabil întregii săli, pentru a se putea proba că nu conţin nimic suspectabil.

Art. 18. Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării probelor de concurs va fi anunţată la Comisia de concurs, iar aceasta va decide eliminarea din concurs a autorului tentativei de fraudă.

Art. 19. Pe măsură ce încheie lucrările, candidaţii le predau, semnate, la catedră, şefului de sală. Acesta semnează şi el lucrarea, în rubrica dedicată. Apoi, candidatul semnează pentru predarea lucrării în tabelul nominal al sălii, aflat la catedră. Odată cu formularul de concurs, se predă şi enunţul subiectelor, care va fi ataşat la lucrare cu o agrafă.
Comisia de supraveghere şi corectură va lua toate măsurile pentru ca nici un candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei.

Art. 20. La expirarea timpului alocat probei cu subiecte tip grilă și răspuns scurt, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea lucrărilor. În fiecare sală, supraveghetorii se vor constitui în echipe de corectură formate din câte doi membri.

Art. 21. Pentru candidații cu handicap, care susțin proba de concurs, comisia de concurs poate dispune măsuri de susținere a probelor adaptate nevoilor persoanelor cu handicap (de exemplu mărirea timpului destinat redactării lucrării scrise, permiterea accesului în sală cu un echipament de monitorizare puls etc.). Măsurile pot fi dispuse  numai în baza unei cereri scrise formulată de candidat și însoțită de documentele care probează starea de handicap și nevoile speciale, după caz. Cererile se vor transmite de către candidați comisiei de admitere cu cel târziu 48 h înaintea desfășurării probei de concurs.

Art. 22. În procesul de examinare detaliat mai sus, vor fi respectate regulile impuse de legislația în vigoare, aplicabilă în perioada respectivă.  

Art. 23. Pentru a participa la admiterea în învăţământul superior, candidaţii din afara graniţelor ţării vor prezenta documentele impuse de legislația în vigoare, aplicabilă în perioada respectivă.  

Organizatori

 Departamentul de Matematică