Concursul de Matematica Valeriu Alaci

Universitatea Politehnica Timișoara

Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci
Concursul de matematică
Valeriu Alaci

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

Regulamentul
Concursului naţional de matematică “VALERIU ALACI”
Ediția a VI-a, 2020

CONTEXTUL ȘI NECESITATEA UNUI NOU CONCURS. OBIECTIVE

Tradiția școlii românești de matematică este binecunoscută prin prisma rezultatelor naţionale şi internaționale de excepție obținute de-a lungul timpului de elevi de elită. Cultivând ȋnsă rigurozitatea și creativitatea, matematica se adresează tuturor elevilor.
Diferit de Olimpiada Națională de Matematică, atât ca și conținut, cât și ca adresabilitate, Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” completează oferta de concursuri de matematică existente. Având legătură cu învățământul tehnic superior, deci cu precizia şi rigoarea inginerească, acest concurs propune rezolvarea unor probleme teoretice/practice cu răspunsuri la alegere sau de completare, fapt ce conduce la iniţierea și aprofundarea rezolvării acestor tipuri de cerințe, în situaţii obișnuite sau de concurs.

Obiectivele acestui concurs sunt:

  • dezvoltarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi;
  • dezvoltarea componenţei cognitive şi pragmatice a învăţării;
  • dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare;
  • dezvoltarea capacităţii de evaluare și  autoevaluare într-o competiţie;
  • dezvoltarea talentului, a imaginaţiei şi creativităţii;
  • evaluarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul disciplinei şcolare.

ORGANIZATORI ȘI PARTENERI

Art.1
Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” este organizat de către Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de Matematică, Facultatea de Automatică și Calculatoare, respectiv Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Art.2
Parteneri în organizarea acestui concurs sunt Inspectoratele Școlare Județene Arad, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, precum și licee și grupuri școlare din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți.

GRUP ȚINTĂ

Art.3
Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” se adresează elevilor din clasele IX-XII din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private din țară, din mediul urban și rural, precum și elevilor din alte țări.

ÎNSCRIEREA

Art.4
Înscrierea participanților la concurs se face în perioada 09.03.2020-19.03.2020, la https://cv.upt.ro/ALACI/

Art.5
Pentru înscriere este necesară o adresă de email validă.

Art.6

a). Accesând https://cv.upt.ro/ALACI/ fiecare participant va completa un formular de înscriere cuprinzând: Nume, Prenume, Telefon, Email, Județ, Localitatea în care se află unitatea școlară, Unitatea școlară în care studiază, Clasa, Profilul/specializarea, Nume cadru didactic.

b). Prin procedura de înscriere fiecare elev va consimți în mod expres și neechivoc ca Universitatea Politehnica Timișoara să prelucreze, prin orice mijloace, datele sale cu caracter personal, puse la dispoziție cu ocazia înscrierii la concurs, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Menționăm că datele personale sunt folosite doar pentru crearea contului pe Campusul virtual al Universității Politehnica Timișoara, respectiv pentru comunicarea dintre organizatorii Concursului ”Valeriu Alaci” și elevii participanți/cadrele didactice însoțitoare. Precizăm că nu vindem, distribuim sau transferăm în orice fel aceste informații cu caracter personal către terți sau externi.

SECȚIUNILE ȘI ETAPELE CONCURSULUI

Art.7
Pentru fiecare din clasele IX-XII Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” are două secțiuni: matematică-informatică, respectiv științe ale naturii/tehnologic/economic.

Art.8
Concursul are două etape: etapa de calificare și etapa finală.

Art.9
Etapa de calificare se va desfăşura în 25 martie 2020, ȋn intervalul orar 18.00-20.00. Este o probă on-line, ce se va desfăşura pe platforma www.cv.upt.ro.

Art.10
Etapa finală  va avea loc ȋn 16 mai 2020, ȋntre orele 10.00-13.00. Este o probă scrisă ce se va desfăşura în amfiteatrele Universității Politehnica Timișoara.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Etapa de calificare

Art.11
a) Fiecare participant se autentifică în ziua probei, înainte de ora 18:00, pe platforma www.cv.upt.ro, cu Nume utilizator și Parolă.
b) Subiectele vor fi accesibile automat la ora programată pentru începerea concursului, 18:00. Fiecare participant va putea accesa doar testul corespunzător clasei și secţiunii proprii.

Art.12
a) Cei 12 itemi de evaluare se vor prezenta sub formă de grilă cu șapte răspunsuri, cu o singură variantă corectă de răspuns. Nu există posibilitatea de a se selecta mai mult de un răspuns. Problemele pot fi rezolvate în orice ordine.
b) După rezolvarea problemelor, participantul va încheia concursul apăsând cu ajutorul mouse-ului butonul de trimitere a răspunsurilor. Răspunsurile pot fi trimise o singură dată. Dacă până la finalul probei nu a fost trimis răspunsul, acesta va fi trimis automat la ora închiderii probei.
c) Pentru fiecare răspuns corect se primește punctajul corespunzător itemului respectiv. Prin alegerea variantei de răspuns ”Nu știu” la un anumit item, se acordă 2 puncte. Pentru răspuns greșit se acordă zero puncte.

Art.13
Punctajul minim necesar pentru calificarea la Etapa finală este de 70 puncte.

Art.14
a) Elevii calificați la Faza finală vor beneficia din partea Universității Politehnica Timișoara de transport, cazare și masă în limita unui număr de locuri alocate pe județe, clase și specializări, proporțional cu numărul de elevi calificați. Selectarea elevilor se va face de către organizatori ținând cont de punctajul obținut la Etapa de calificare. În cazul în care este necesară o micșorare a numărului de elevi ce beneficiază de aceste facilități, selecția se va face prin consultarea cu profesorii coordonatori de la clasă/liceu ținând cont de participarea la olimpiadele școlare, media de la clasă, rezultatele de la Faza finală din anii anteriori. Este necesar ca elevii selectați să aibă un profesor coordonator de grup.
b) Participanții calificați la Etapa finală a Concursul de Matematică “Valeriu Alaci” vor fi anunțați pe e-mail și pe platforma/site-ul concursului.

Art.15
Modelele de subiecte pentru Etapa de calificare precum și Programele de concurs pentru fiecare clasă, respectiv secțiune sunt postate pe site-ul oficial al concursului, www.concursulvaleriualaci.upt.ro.

Faza finală

Art.16
a) Accesul în sălile de concurs se face între 9:20 – 9:45 pe baza cărții de identitate/pașaportului, conform listelor aflate la intrare.
b) La ora începerii concursului, 10:00, se va distribui fiecărui elev fișa cu problemele de concurs și foaia de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Art.17
a) Testul pentru Proba finală este alcătuit din 6 probleme de tip grilă cu răspunsuri la alegere  și din 6 probleme cu itemi de completare.
b) Fiecare subiect este obligatoriu. La primele 6 subiecte este corectă o singură variantă de răspuns. Pentru răspunsul corect se acordă 10 puncte, pentru un răspuns incorect se acordă zero puncte. Bifarea răspunsului ”Nu știu” se cuantifică cu 2 puncte. La ultimele 6 subiecte se completează pe grila de răspunsuri doar rezultatul final cerut. Pentru răspuns corect se acordă punctajul indicat, altfel zero puncte.

Art.18
Subiectele de concurs respectă programele școlare în vigoare pentru fiecare clasă/specializare. Subiectele de concurs vor fi alcătuite de către Comisia de elaborare a subiectelor, compusă din cadre didactice cu experiență recunoscută.

Art.19
Folosirea telefonului mobil, a altor mijloace electronice de comunicare precum și orice formă de colaborare în timpul probei sunt interzise. Orice problemă de ordin administrativ va fi soluționată de către profesorii supraveghetori. Participanții vor avea doar foile de concurs și ciornele primite din partea organizatorilor. Pe durata concursului, participanții nu au voie să părăsească sala de concurs neînsoțiți. Nerespectarea regulamentului de concurs de către participanţi duce la eliminarea acestora din concurs .

Art.20
Evaluarea lucrărilor va fi realizată imediat după încheierea probei scrise, în prezența elevilor participanţi. Fiecare elev are dreptul să asiste la evaluarea propriei lucrări. Dacă elevul nu se prezintă la sesiunea de evaluare, lucrarea se evaluează în absența acestuia.

Art.21
Ierarhizarea participanților se face în funcție de punctajul obținut la nivelul fiecărei clase,  respectiv secțiune.

Art.22
La acest concurs nu se admit contestații.

Art.23
Nu se percepe taxă de participare la concurs.

PREMIEREA

Art.24
Premierea participanților se va face în cadrul festivității de premiere ce va avea loc în ziua concursului și va consta în acordarea de premii și mențiuni.

Art.25
În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea iulie 2020, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut locurile I, II, III la Concursul de matematică ”Valeriu Alaci” - ediția a VI-a, 2020, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere.

Timișoara, 19.02.2020

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL al ISJ Timiş,
Prof. Aura Codruța Danielescu

RECTOR Universitatea Politehnica Timişoara
Prof. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban

Organizatori

UPT Facultatea de Automatică și Calculatoare Departamentul de Matematică Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii ISJTM